7199 4710

DanuCare ApS persondatapolitik

Beskyttelse af dine data er vigtig for os

DanuCare ApS er en landsdækkende virksomhed indenfor ernæringsprodukter til udskrevne patienter. DanuCare er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU-lovgivning om persondata samt den danske databeskyttelseslov.

 

Denne politik beskriver, hvordan DanuCare behandler persondata om vores kunder.

 

Derudover henvises der til vores cookiepolitik, der gælder for indsamling af persondata i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside www.danucare.dk.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri – eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Vi er dataansvarlige (men kan i visse situationer være databehandlere)

 

Når vi behandler persondata om kunder som led i driften af vores daglige virke, er vi dataansvarlige, mens vi i få situationer er databehandlere. Hvorvidt vi er dataansvarlige eller databehandlere afhænger af den konkrete situation. Nedenfor har vi angivet de typiske situationer ud fra vores relation til dig.

 

Behandling af personoplysninger for dig som kunde

 

Når vi håndterer personoplysninger om dig som kunde - herunder kontaktoplysninger på dine pårørende mv. – gør vi det som led i dit kundeforhold, hvilket indebærer opbevaring af dine kontaktoplysninger, cpr.nr. og helbredsoplysninger.

 

Når vi er dataansvarlige i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, du har efter persondatalovgivningen (Se afsnittet ”Dine rettigheder”).

 

I forbindelse med dit kundeforhold, kan der være situationer, hvor vi skal håndtere personoplysninger om andre parter med relation til medlemmet, fx pårørende, kontaktpersoner m.v. Overfor sådanne parter vil vi som oftest være dataansvarlige.

 

Det betyder, at vi skal sikre opfyldelse af den registrerede persons rettigheder efter persondatalovgivningen (se afsnittet ”Dine rettigheder”).

 

Kontaktoplysninger

 

Ved spørgsmål om vores persondatapolitik henviser vi til Lena Frederiksen; e-mail lhf@danucare.dk, Københavnsvej 11B, 4800 Nykøbing, telefon 2889 4712.

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

 

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en sundhedsmyndighed eller pårørende, oplyser vi dig om det senest 30 dage efter, vi har indhentet dine persondata – men normalt hurtigere. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

 

Vi indsamler og anvender både almindelige personoplysninger som navn og kontaktoplysninger, fortrolige oplysninger som cpr.nr. og følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger.

 

Ved udveksling af dokumenter indeholdende CPR-numre og følsomme oplysninger pr. e-mail vil vi så vidt muligt benytte krypterede e-mails, og vi opfordrer kunder og tredjemænd til at gøre det samme.

 

Følsomme oplysninger

 

DanuCare ApS indsamler og behandler følsomme personoplysninger.

 

DanuCares virksomhed er at levere ernæringsprodukter tilpasset det ernæringsmæssige behov kunderne har som følge af deres helbredsmæssige tilstand.

 

Følsomme oplysninger behandles med særlig fortrolighed og vil ikke blive udvekslet på e-mail, medmindre der anvendes kryptering eller en anden form for sikker kommunikation.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

 

Vi indsamler og opbevarer persondata i forbindelse med bestemte formål i forbindelse med levering af produktydelser eller som led i vores egne forretningsmæssige formål.

 

De typiske situationer er, hvor vi:

-          Behandler persondata for at varetage en korrekt levering af ydelse over for vores kunder,

-          Med henblik på at overholde lovgivning i forbindelse med tilskud m.v., eller

-          Opbevarer og anvender kontaktdata i et CRM-system med henblik på at markedsføre vores ydelser, som vi vurderer, er relevante i forhold til kunden, hvor vi har dit samtykke.

 

Vi behandler kun relevante og nødvendige data

 

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi anvender således ikke andre persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Derudover behandler vi kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

 

Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, som påhviler os i henhold til lovgivning. 

 

Med henblik på at sikre, at vi alene behandler relevante og nødvendige persondata for hvert af vores bestemte formål, anvender vi IT-løsninger, der bidrager til at sikre, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også via interne retningslinjer, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

 

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi IT-løsninger, der sikrer, at persondata kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

 

Da vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

For at sikre kvaliteten af dine persondata, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende persondata.

 

Dette indebærer f.eks. at vi efter endt kundeforhold eller kundeinaktivitet på et halvt år sletter oplysninger om navn, kontaktinformation, helbred og evt. pårørende. Sletning vil tidligst ske 1 år efter kundeophør eller registreret inaktivitet, da DanuCare kan modtage henvendelse fra myndigheder angående tilskudsmidler i denne periode. Regnskabsmateriale med navne- og adresseoplysninger opbevares i op til 5 år jf. bogføringsloven.

 

Personoplysninger behandlet på baggrund af samtykke opbevares ind til samtykke ophæves.

 

Vi har altid et lovligt grundlag for at behandle dine persondata

 

Når vi behandler dine persondata i forbindelse med kundeforhold, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores aftale om at levere næringsprodukter og vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

I forbindelse med indgåelse i kundeforhold med DanuCare afgiver du samtykke til vores behandling af dine helbredsoplysninger.

 

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt - beder vi om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden et lovligt grundlag

 

Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine persondata til tredjepart.

 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret eller ved at give os besked herom. Markedsføring pr. e-mail kræver dog dit samtykke.

 

I forbindelse med kundeforholdet kræves der ikke samtykke til at videregive almindelige personoplysninger til f.eks. en myndighed, når det sker som led i opfyldelsen af en retlig forpligtelse eller af hensyn til dig som registreret i kundeforholdet.

 

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af persondata, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

 

Det bemærkes, at videregivelse af persondata til tredjelande kun er relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang DanuCare generelt lagrer klient- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdsparterne indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at persondata ikke lagres i tredjelande.

 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og oplysninger, som i øvrigt anses at være fortrolige. Vi kontrollerer den faktiske adgang gennem tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

 

DanuCare anvender en ekstern samarbejdspartner til opbevaring af persondata (cloud-løsning), og vi sikrer os, at der er indgået databehandleraftale og at den pågældende samarbejdspartner har betryggende sikkerhedsprocedurer, og at efterlevelse af disse løbende auditeres.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

 

Du har som kunde til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver dine persondata.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de persondata, vi behandler om dig.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på DanuCares hjemmeside.

 

Såfremt du ikke er kunde, men vi behandler persondata om dig som led i en opgave for en kunde,

har du som udgangspunkt ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver dine persondata.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på DanuCares hjemmeside.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andet lovligt grundlag for behandling af dine persondata. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne på DanuCares hjemmeside til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har ret til at modtage dine egne data i elektronisk form (ret til dataportabilitet)

 

Du har ret til – i elektronisk form - at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

 

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format via e-mail eller på et USB-stick.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

Du kan klage over uretmæssig behandling af dine persondata

 

Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine persondata, bør du først drøfte dette med den person, som DanuCare har udpeget som ansvarlig for persondataspørgsmål.

 

Mener du, at du - trods klage til DanuCare – ikke bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se nærmere herom på www.datatilsynet.dk.